22 mei 2015

Communicatie over pensioenen moet beter

Er zijn maar weinig mensen die inzichtelijk hebben hoeveel ze krijgen aan pensioen en wat er op dit moment al opgebouwd is.

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma. Het voorstel beoogt om de communicatie rondom pensioenen te vereenvoudigen. Deelnemers aan pensioenregelingen moeten in eenvoudiger taal en anders geïnformeerd worden over de opgebouwde pensioenrechten.

De meeste deelnemers aan pensioenregelingen weten niet waar ze recht op hebben vanaf pensioengerechtigde leeftijd. Er zijn maar weinig mensen die inzichtelijk hebben hoeveel ze krijgen aan pensioen en wat er op dit moment al opgebouwd is. De communicatie is de laatste jaren al sterk verbeterd, maar toch nog onvoldoende.

Wat kunt u aan pensioen verwachten ?

Jaarlijks verstrekt uw huidige pensioenfonds of verzekeraar een overzicht van de opgebouwde rechten. Dit wordt vormgegeven in een zogenaamd UPO (=Uniform Pensioenoverzicht). In dit document kunt u bijvoorbeeld aflezen wat er na uw overlijden jaarlijks wordt uitgekeerd, wat de rechten zijn op uw pensioendatum als u per direct uit dienst gaat en wat u kunt bereiken bij ongewijzigde voorzetting van de pensioenopbouw.

Eigenlijk geeft dit voor de meeste mensen maar gedeeltelijk weer wat ze kunnen verwachten. Vaak zijn er ook nog slapende rechten bij voormalige werkgevers. Om een totaaloverzicht te krijgen kunt u inloggen op Mijnpensioenoverzicht.nl met uw DigiD. Doordat deze website alle opgebouwde rechten van meerdere werkgevers samen kan voegen, krijgt u een totaaloverzicht te zien.

Er moet nog beter gecommuniceerd worden

Verzekeraars en fondsen hebben in de afgelopen jaren inderdaad stappen gezet, maar vanaf 1 juli moet het volgens het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma nog begrijpelijker worden. De informatie die fondsen en verzekeraars verstrekken moet aansluiten bij de wensen van de deelnemers. Dit gaat nog een stapje verder dan inzicht geven in de opgebouwde rechten. Deelnemers moeten ook weten wat de mogelijkheden zijn en wat bepaalde levensgebeurtenissen voor invloed hebben op het pensioen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

De drie veranderingen in de pensioencommunicatie

Samenvatting van de eisen:

  • Verzekeraars en fondsen moeten informatie verstrekken die aansluit bij de wensen van de deelnemer
  • Er moet duidelijker worden aangegeven wat de gevolgen zijn van bepaalde gebeurtenissen, zoals bij overlijden vóór de pensioendatum en werkloosheid
  • De deelnemers moet duidelijk worden gemaakt waar onzekerheden inzake de pensioenrechten zitten

De focus moet dus komen te liggen op de belangen van de deelnemer. Aan verzekeraars en pensioenfondsen de taak om verdere verbeteringen door te voeren.

Naar mobiele navigatie