24 juni 2015

Financiële veranderingen per 1 juli

Vanaf de volgende maand worden er meerdere wijzigingen doorgevoerd die invloed kunnen hebben op uw portemonnee.

Vanaf de volgende maand worden er meerdere wijzigingen doorgevoerd die invloed kunnen hebben op uw portemonnee. Wij zullen de belangrijkste wijzigingen bespreken.

Per 1 januari en per 1 juli worden er vaak belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Volgende maand worden er zeer ingrijpende wijzigingen doorgevoerd. Wij zullen een aantal inhoudelijk toelichten.

Wijzigingen in de WW

Op twee belangrijke onderdelen wordt de WW gewijzigd. Ten eerste wordt er een inkomensverrekening ingevoerd. Vanaf 1 juli wordt het mogelijk om neveninkomsten te korten op de WW-uitkering. Het gaat hierbij ook om inkomsten die u voor de werkloosheidsperiode al ontving. De tweede aanpassing heeft betrekking op de term passende arbeid. In de huidige WW regeling heeft u één jaar de tijd om te zoeken naar een baan die past bij uw ervaring, opleiding en inkomensniveau. Na één jaar is alle werk passend. Deze periode wordt per 1 juli verkort naar een half jaar.

Aanpassing Wet werk en zekerheid

De meest ingrijpende aanpassingen worden doorgevoerd in de Wet werk en zekerheid. De wijzingen moeten werknemers met een flexibel arbeidscontract beter beschermen. Dit kan weer ten laste van de werknemers met een vast dienstverband gaan. Flexwerkers krijgen na twee jaar aanspraak op een vast contract. Drie contracten is toegestaan, maar de maximale duur van de contracten samen is twee jaar. Tijdelijke contracten worden vanaf 1 juli als opeenvolgend gezien als er korter dan zes maanden tussen tijdelijke contracten in zit. In de huidige wetgeving gaat het nog om een minimale tussenpoos van drie maanden.

Daarnaast wordt het ontslagrecht vereenvoudigd en hebben flexwerkers onder voorwaarden recht op een transitievergoeding (soort ontslagvergoeding) als de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Een belangrijke voorwaarde is dat de flexwerkers minimaal twee jaar in dienst zijn geweest.

Maximale hypotheek wordt verlaagd

Vanaf 1 juli moeten banken gaan werken met strengere acceptatienormen. Dit houdt in dat de maximale hypotheekverstrekking sterk lager kan uitvallen. De omvang van het verschil is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Het kan wel oplopen tot 5 of zelfs 10 procent.

Maximale NHG hypotheek gaat omlaag

Banken hebben het op dit moment druk met de grote toestroom aan hypotheekaanvragen. Dit wordt veroorzaakt door de strengere normen van volgende maand en door de sterke verlaging van de maximale verstrekking binnen de NHG. Het maximum bedraagt nu nog €265.000 en gaat omlaag naar €245.000.

Een huurverhoging van 2,5 procent

De basishuurverhoging bedraagt per 1 juli maximaal 2,5 procent. Afhankelijk van het inkomen kunnen de verhogingen hoger uitvallen. Bovenop de basisverhoging kunnen afhankelijk van het inkomen de volgende verhogingen doorgevoerd worden:

  • 2,5 procent bij een inkomen tot en met 34.229 euro
  • 3 procent bij een hoger inkomen tot maximaal 43.786 euro
  • 5 procent bij een inkomen hoger dan 43.786 euro
Naar mobiele navigatie