04 maart 2016

Hoe kunt u bezwaar maken tegen de WOZ waarde?

Indien u van mening bent dat de WOZ-waarde te hoog is ingeschat, kunt u bezwaar aantekenen. Wacht daar niet te lang mee.

Huiseigenaren streven naar een zo hoog mogelijke verkoopwaarde van hun huis. De door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde moet juist zo laag mogelijk ingeschat worden. Van deze waardebepalingen zijn namelijk hoogte van heffingen en belastingen afhankelijk. Indien u van mening bent dat de WOZ-waarde te hoog is ingeschat, kunt u bezwaar aantekenen. Wacht daar niet te lang mee, want binnen zes weken na dagtekening moet het bezwaar bij de gemeente binnen zijn.

De gemeente schat de WOZ-waarde van huizen in. De waardebepaling is niet nauwkeurig vastgesteld. De waardebepaling doen ze namelijk op afstand. Als u van mening bent dat de waarde te hoog is ingeschat, kunt u bezwaar maken. De dit jaar ontvangen WOZ-beschikking is gebaseerd op de waarde van uw huis per 1 januari 2015.

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Het inschatten van de waarde gebeurt onder andere aan de hand van het bouwjaar, het woningtype en de verkoopprijzen van huizen in de buurt. Vervolgens wordt er een inschatting gemaakt van de waarde. Er wordt niet gekeken naar waardebepalende factoren zoals een nieuwe keuken of juist een keuken die aan vervanging toe is. Bij het bepalen van de vraagprijs voor de verkoop door een taxateur worden deze factoren wel meegenomen.

Welke heffingen/bijtellingen zijn afhankelijk van de WOZ-waarde?

De betaalde hypotheekrente kunt u aftrekken van het inkomen. Op basis van de WOZ-waarde krijgt u ook een bijtelling, namelijk het eigenwoningforfait. Deze bijtelling bedraagt een percentage van de WOZ-waarde. Voor de meeste huizen zal het gaan om een bijtelling van 0,75 procent over de waarde. Ook voor sommige gemeentelijke belastingen is de WOZ-waarde bepalend voor de hoogte van de heffing. Dit speelt bijvoorbeeld bij de onroerendezaakbelasting en de waterschapslasten. Als de gemeente de waarde te hoog heeft ingeschat, kan bezwaar aantekenen u honderden euro’s per jaar schelen.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking moet u kenbaar maken dat u het niet eens bent met de waardebepaling. U kunt er ook voor kiezen om een proformabezwaarschrift in te dienen. In dat geval maakt u alvast bezwaar en gaat u het later onderbouwen. De gemeente geeft vervolgens aan wanneer uiterlijk de toelichting op het bezwaar binnen moet zijn.

Hoe moet u uw bezwaar onderbouwen?

U moet feiten kunnen aandragen op basis waarvan u kunt onderbouwen dat de vastgestelde waarde te hoog is. Dit kunt u doen door aan te geven welke vergelijkbare huizen in uw buurt voor een laag bedrag verkocht zijn. Aanvullend kunt u aangeven dat uw huis op de peildatum (1 januari 2015) niet te verkopen was voor de vastgestelde WOZ-waarde. In het bezwaar kunt u verzoeken om een nieuwe waardebepaling.

Naar mobiele navigatie